VEDTÆGTER RIDEKLUB VESTSJÆLLAND

 

§ 1 Navn og hjemsted

 

Navn: Rideklub Vestsjælland (RKVS)

Hjemkommune: Slagelse kommune

Hjemsted: Slagelse Kommune

Hjemmeside: www.rideklub-vestsjaelland.dk

E-mailadresse: rkvs@outlook.dk

Stiftelsesdato: 15. oktober 2001

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. Klubben lægger vægt på bredden i ridesporten og har derfor særlig fokus på arrangementer, der fremmer dette formål.

 

§ 3 Dansk Rideforbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF), samt Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF), hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de tre nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgifter.

 

§ 4 Medlemmer

I klubben optages både senior- og juniormedlemmer. Medlemmer kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18, se § 8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter og uden stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke af forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelsen med mindst en måneds varsel.

 

§ 4a Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlingen. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 5 Hæftelse

Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§ 6a Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog højst 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning er gældende kræves, at mere en halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig til bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Ved uenighed kan beslutningen indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 6b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. Sagen afgøres ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingen beslutning om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 

§ 6c

I det under § 6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende indstilles til udelukkelse fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

 

§ 7 Kontingent

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingentet opkræves forud én gang årligt og er forfalden til betaling som anført. Er kontingentet ikke indbetalt senest en måned efter forfaldsdato kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance. Betalingen er gældende fra registrering på klubbens konto. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 8 Bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt to suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer første gang ved lodtrækning.

I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum flg. dagsorden:

 

 1. godkendelse af referat
 2. meddelelser fra formanden
 3. rapport fra evt. udvalg
 4. eventuelt

 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se § 6a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt og i dennes forfald næstformandens. For gyldig bestyrelses-beslutning kan vedtages må mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren skriver referat ved bestyrelsesmøderne og beslutningsreferat underskrives om muligt ved mødets afslutning ellers på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives referat af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubbens formand og kasserer tegner klubben udadtil ved underskrift og er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb og salg, samt anden afhændelse og pantsætning, som følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11.

Der kan ikke meddeles eneprokura.

 

§ 11 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest medio januar. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag fra klubbens medlemmer, meddeles medlemmerne via klubbens hjemmeside og sociale medier (klubbens Facebookside) med mindst 14 dages varsel.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. hvis de har været medlem af klubben i mindst to måneder. Forældre/værge til medlemmer under 18 år har én stemme pr. medlem.

 

Generalforsamlingens dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning/formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formanden
 7. Valg af øvrig bestyrelse
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller to medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6b og §6c. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12 Lovændring

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 13 Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de på den ordinære generalforsamling valgte, for et år ad gangen, revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via klubbens hjemmeside og dagspressen med mindst 8 dages varsel.

 

§ 15 Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Distrikt 4.

 

 

Høng, d. 27/2 2020

 

Formand: Camilla Østerbye

 

Næstformand: Camilla Overvad Laursen

 

Sekretær: Yvonne Kristensen

 

Kasserer: Anne Pedersen

 

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Lund Nicolaisen.